Citeringsordning

CITERINGSORDNING INOM ETT SAMMANSATT UDK-TAL

Den normala ordningsföljden eller citeringsordning när vi använder flera tillägg är: huvudtal, speciella tilläggstal med .0, speciella tilläggstal med -1/-9, apostrof, synpunkt, ort, folkgrupp, tid, relation, utsträckning, samordning, form, språk. Denna ordning är delvis den omvända mot den vi använder vid filering i katalogen. Fileringsordningen kan du se nedan. Vi kan ta ett exempel till hjälp: en doktorsavhandling på engelska om "emigrationen av tysktalande från Polen under 1980-talet på grund av politiska skäl" kan klassas:

314.743 : 32 (=1.438=112.2) "198" (043) =111

eller 314.743 : 32 (438) (=112.2) "198" (043) =111
Mellanslaget mellan varje siffergrupp endast för att tydliggöra de olika facetterna.

FILERINGSORDNING I EN KATALOG ELLER DATABAS

När man sorterar olika dokument i en katalog eller ett register följer man sorteringsordningen enligt nedan:

Tilläggstal utan huvudtal

= språk

=112.2

dokument på tyska

(0...) form

(0.035.2)

dokument i mikroform

(1/9) ort

(430)

Tyskland

(=...) folkgrupp

(=1.410)

Britter

"..." tid

"18"

1800-talet

Samordning eller utsträckning av två huvudtal

+ samordning

622+669 Gruvhantering och metalurgi

/ utsträckning

622/623

Gruvhantering och militärteknik

 

enkelt tal

622

Gruvhantering

: relation

622:338.3 Produktivitet i gruvorna

= språk

622=112.2 Dokument på tyska om gruvhantering

(0...) form

622(0.035.2)

dokument i mikroform om gruvhantering

(1/9) ort

622(430)

Gruvhantering i Tyskland

(=...) folkgrupp

622(=1.366)

Gruvhantering bland antikens britter

"..." tid

622"18" Gruvhantering på 1800-talet

*UDK-främmande

622*Fe203

Gruvhantering av röd hematit (Fe203)

A/Z Namn 622GOE Gruvhantering av nämnda malm: Goethite

-0 egenskaper, material, personer

622-057.2

Kroppsarbetare i gruvorna
-1-/9 spec. tillägg 622-78 Skyddsanordningar inom gruvhantering
.0 spec. tillägg 622.03 Malmens geologiska karaktär
´ apostrof-tillägg 622'17 Rester från gruvhanteringen

nästa tal

622.3 Specifika mineralers gruvhantering