Klass 63/64

63    Jordbruk och besläktade vetenskaper och teknik. Skogsbruk. Lantbruk. Trädgårdsskötsel. Djurskötsel. Jakt. Fiske
    Tillämpas: Indelas med hjälp av speciella tilläggstal 62-1/-9

630    Skogsbruk
    Förklaring: Underindelningen av klassen 630 är ett urval av toppklasserna från 2006-års upplaga av Global Forest Decimal Classification (GFDC) ägt och underhållet av International Unión of Forest Research Organization (IUFRO)
    Tillämpas: För fruktträdodling se <634>

630*0    Skogar, skogsbruk och skogsprodukter

630*1    Miljöfaktorer i skogsbruket. Skogsbiologi

630*101    Platsstudier och platsundersökningar i vidaste bemärkelse

630*11    Ståndortsfaktorer: klimat, situation, jord, hydrologi (vattenbevarande, markbevarande och erosion)
    ==> 631.96

630*12    Skogsbiologi (allmänt)
    Inkluderar: Skogsekologi, skogsekosystem, biologisk mångfald
    ==> 574.1, 630*15, 630*18, 630*90

630*13    Skogszoologi i allmänhet
    ==> 59

630*14    Skogens systematisk zoologi
    ==> 592/599

630*15    Skogsdjurens ekologi. Förvaltning av vilt och fisk. Jakt, skytte och fiske
    Inkluderar: Livsstil, autoekologi, vanor, anpassningsförmåga, djurens sociologi, fluktuationer, populationgscykler
    ==> 591.5, 639

630*16    Skogsbotanik i allmänhet
    ==> 581

630*17    Skogens systematisk botanik
    ==> 582

630*18    Skogens växtekologi
    Inkluderar: Livsstil, autoekologi, aspekter av trädgårdsskötsel, reaktioner, motståndskraft mot biotisk påverkan, brand- och miljöföroreningar, reproduktionsbeteende, synekologi, växtsociologi, vegetationstyper, ekotyper, skogsmiljöer
    ==> 581.5

630*2    Skogsskötsel

630*23    Föryngring och grundläggning av bestånd

630*24    Plantering av träd (inkl användning av stöd för plantorna)

630*25    Behandling av defekta, försummade eller mycket glesa bestånd

630*26    Kombinationer av skogsbruk med jordbruk och bete. Bevattnade skogar och översvämningsskogar. Läbälten m.m. och deras skötsel

630*27    Arboreta. Odling och vård av träd och buskar för prydnadsändamål. Häckar och häckplantor
    Inkluderar: Urbant skogsbruk, parker, prydnadsgator och vägträd, häckar och häckväxter, dvärgträd (bonsai)
    ==> 712

630*28    Hushållning. Odling och insamling av andra skogsprodukter än trä

630*3    Arbetsvetenskap. Drivning: avverkning och transport

630*30    Arbetsvetenskap (arbetsstudier) i allmänhet
    ==> 331

630*31    Avverkning och transport i allmänhet

630*32    Avverkning. Huggning och därmed sammanhängande arbeten
    ==> 621.93, 630*35, 630*36

630*33    Grad av utnyttjande och avfall. Rensning av avverkningsplatsen

630*34    Lagring av ved i skogen och vid timmerstockar
    ==> 630*84

630*35    Prestandamätningar för att bestämma styckhastigheten i avverkning och relaterade operationer
    ==> 331.2

630*36    Verktyg, maskiner och utrustning för avverkning och relaterade operationer

630*37    Transport av skogsprodukter
    Inkluderar: Lastning och lossning, land- och lufttransport
    ==> 621.86/.87

630*38    Skogstekniska anläggningar
    Inkluderar: Material, byggnader, vägar och broar, skyddsarbeten inklusive dränering, bevattning, sedimentation, vattenförsörjning, vattenvägar, träning vid strömmar, telekommunikation
    ==> 626.8, 630*26, 630*37

630*4    Skogsskador och skogsskydd
    ==> 502.172, 632

630*41    Skogsskyddets allmänna teknik. Typ av skada. Kemisk bekämpning

630*42    Skador genom oorganiskt inflytande (utom brand)
    Inkluderar: Skador på grund av luftströmmar, temperaturpåverkan, isolering, nederbörd, markförhållanden, erosion, kemisk påverkan (atmosfärisk), förorening

630*43    Skogsbrand

630*44    Skador förorsakade av växter. Virussjukdomar
    Tillämpas: Indelas med hjälp av kolontillägg (tabell 1b)

630*45    Skador förorsakade av djur
    Inkluderar: Predisponerande faktorer och orsak (inklusive prognoser och utbrott)
    Tillämpas: Indelas med hjälp av kolontillägg (tabell 1b)

630*46    Skada på trädets tillväxt på grund av människan

630*5    Skogsuppskattning. Tillväxt. Skogsbeståndens utveckling och struktur

630*51    Måttsystem och måttenheter (inkluderande konverteringstabeller)
    Inkluderar: Linjära och areamått, fast volym, staplad volym och vikt
    ==> 630*52

630*52    Mätning av stamdimensioner och volym av enskilda träd, bestånd, hela skogar och av fällt virke

630*53    Speciella mätningar av träd och bestånd
    Inkluderar: Kronans mått, beståndsdensitet

630*54    Bestämning av skogsmarkens bonitet
    Inkluderar: Förhållandet mellan skogsområdets kvalitet och produktion av trä
    ==> 630*11

630*55    Åldersbestämning av träd

630*56    Tillväxt. Skogsbeståndens utveckling och struktur
    ==> 630*52, 630*65

630*57    Skogsövervakning
    Inkluderar: Provtagning, urvalskriterier, representativitet, bedömning av stam- och krontillståndet

630*58    Fältmätning och kartläggning inom skogsbruket. Flygundersökning
    ==> 528

630*6    Skogsindelning. Skoglig företagsekonomi. Administration och organisation av skogsföretag
    ==> 631.16

630*61    Skogsförvaltning: allmän, teori och principer
    Inkluderar: Hållbar skogsförvaltning, teori om växande bestånd, skogsmodeller, exploaterbarhet och rotation

630*62    Skogsindelningsmetoder. Indelningsplaner, kortsiktiga och långsiktiga. Årlig eller periodisk avkastning. Avkastningsreglering

630*64    Skoglig företagsekonomi: allmänt

630*65    Specifika företagsekonomiska problem för virkesproduktion
    Inkluderar: Beräkning av kostnader och lönsamhet

630*66    Kostnader för skogsavverkning

630*67    Bedömning av ekonomiska resultat. Räkenskaper med resultatberäkning, budgetering och finansiering. Företagsstatistik. Kortsiktig planering och finansiering
    ==> 005.915, 330, 657

630*68    Skogsbruksföretagens förvaltning och organisation

630*7    Handel med skogsprodukter. Ekonomi inom skogstransporter och träindustrier
    Inkluderar: Mindre skogsprodukter
    Förklaring: Klassa här marknadsföring av skogsprodukter; krav och utbud; priser; handelspolitik; handelstullar och användningsområden; affärsplanering och administration inom marknadsföring, ekonomi inom skogstransporter och skogsprodukter
    ==> 339.138, 658.8

630*8    Skogsprodukter och deras användning
    ==> 674

630*81    Ved och bark. Struktur och egenskaper
    ==> 630*17, 674.03

630*82    Träbearbetning, formgivning, hopsättning och ytbehandling, allmänt
    ==> 674.02

630*83    Träindustrier och deras produkter. Användning av trä som sådant
    ==> 624, 662.63, 684, 69

630*84    Konservering och andra metoder att förbättra träets egenskaper. Biologiska skador och skydd mot dessa. Virkestorkning. Lagring och hantering av virke

630*85    Kvalitetsbedömning och sortering av virke. Timmerkvalitet

630*86    Massa-, pappers- och fiberskiveindustri. Helt eller delvis av trä sammansatta material. Kemisk förädling av trä
    ==> 665.9

630*88    Ekonomi i användningen av trä. Byte av trä med konkurrerande material

630*9    Skogen och skogsbruket ur samhällsekonomiskt synpunkt
    ==> 332.3

630*90    Allmän, teori, metoder, skogsbrukens systematik ur socioekonomisk synvinkel
    ==> 630*15

630*91    Markanvändning, markanvändningspolitik, skogspolitik
    ==> 630*26, 630*38

630*92    Skogsägarförhållanden och ägarpolitik
    ==> 332

630*93    Offentlig uppsikt och reglering av skogsbruket, inberäknat skogslagstiftning
    ==> 349.4, 349.6

630*95    Skogsbeskattning
    ==> 336.22

630*96    Frågor om skogsarbeten. Arbetsfrågor inom trätransporten och träindustrin
    ==> 331

630*97    Internationell skogspolitik. Internationellt samarbete

631/635    Lantbruk. Fruktodling

631    Lantbruk i allmänhet

631.1    Lantbrukets administration och organisation
    ==> 332

631.147    Biotekniskt, ekologiskt jordbruk (för alternativ, mellanliggande och mjuk teknik). Ekologiskt jordbruk och gårdar

631.16    Finansiering och ekonomiska bedömningar inom lantbruket

631.17    Lantbrukets mekanisering, automatisering, motorisering
    Exempel:
    631.17:661.15 Användning av jordbrukskemikalier

631.2    Lantbruksbyggnader, konstruktioner och installationer. Byggnader för boskap, produkter, maskiner och utrustning
    ==> 624.9, 628, 69

631.3    Lantbruksmaskiner och redskap
    Tillämpas: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9

631.31    Jordbearbetningsmaskiner och -redskap
    ==> 631.51

631.33    Maskiner och redskap för sådd och plantering

631.34    Maskiner, redskap och anordningar för växternas skötsel och skydd

631.35    Skörderedskap
    ==> 631.55

631.36    Maskiner, redskap och andra anordningar för beredning och lagring av jordbruksprodukter. Maskiner och redskap för beredning av fodermedel
    ==> 631.56, 664.7

631.37    Lantbrukets energi- och transportfrågor. Transportanordningar för lantbruket

631.4    Marklära. Jordundersökning
    ==> 626.8

631.42    Jordundersökning. Jordanalys

631.43    Fysiskaliska och mekaniska markegenskaper

631.44    Klassificering av jordar. Jordarter
    Exempel:
    631.44:551.432 Bergjord

631.5    Lantbruksarbeten. Växtodling, allmänt

631.51    Jordbearbetning och plöjning
    ==> 631.31

631.52    Växtförädling

631.528    Mutationsförädling. Tillämpad genetik
    ==> 575

631.53    Växtförökningsmetoder. Vegetativ förökning

631.54    Växternas skötsel

631.541    Ympning

631.542    Beskärning

631.543    Plantering

631.544    Odling under skydd. Odling i växthus

631.546    Naturliga och konstlade växtformer
    Inkluderar: Stakade, vertikala, upprätta former. Spaljéer. Lövgång, bersåer. Pergolor

631.547    Tillväxtfaser och tillväxtkontroll

631.55    Skörd
    ==> 631.35

631.56    Behandling av vegetabiliska produkter. Behandling efter skörden

631.57    Jordbrukets vegetabiliska produkter, biprodukter och halvfabrikat
    ==> 630*8

631.58    Odlingsmetoder

631.6    Jordbruksteknik
    ==> 556.18, 626.8, 627.5, 628.1, 630*38

631.61    Nyodling. Röjning

631.62    Dränering
    ==> 626.86, 628.2

631.67    Bevattning
    ==> 626.81/.84, 628.1

631.8    Växtnäring. Gödselmedel. Gödsling

631.92    Växtodlingens geofysiska inverkan. Lantbrukets inverkan på klimat, mark, vatten

631.95    Lantbruksekologi
    ==> 581.5, 591.5

631.96    Odling i förhållande till ståndorten, växtplatsen
    ==> 630*11

632    Växtskador. Växtsjukdomar. Växtskydd. Skadebekämpning
    ==> 576.8, 630*4

632.1    Icke parasitära skador och sjukdomar. Växtsjukdomar med komplexa orsaker

632.11    Ogynnsamma meteorologiska och klimatiska förhållanden. Skador på grund av vädret
    ==> 551.5

632.12    Ogynnsam markbeskaffenhet

632.15    Atmosfäriska föroreningar. Kemiska och industriella föroreningar
    ==> 628.5

632.2    Växternas symptomatologi, allmänt
    Förklaring: Endast allmänna frågor klassas här. Om kausalmedlet är känt, klassa skador under <632.1> och <632.3/.8>

632.3    Bakterie- och virussjukdomar
    ==> 57.01/.08, 578, 579

632.4    Svampsjukdomar
    ==> 582.23, 582.28

632.5    Skadeväxter (dvs skadliga för andra växter)
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination med underindelningen 582, speciella tillägg 57.01/.08 och/eller alfabetiskt tillägg (tabell 1h)

632.6    Skadedjur på växter (utom insekter)
    ==> 592/599

632.7    Skadeinsekter
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination med underindelningen av <595.7> och/eller alfabetiskt tillägg (tabell 1h)
    ==> 591.65, 591.67, 591.69

632.8    Övriga skador på växter. Skador med okänd orsak

632.9    Bekämpning av växtsjukdomar och växtskador

632.93    Bekämpningsmetoder

632.937    Naturlig begränsning av växtsjukdomar och skador. Biologisk bekämpning
    ==> 591.617, 591.618

632.95    Bekämpningsmedel, pesticider i allmänhet
    Exempel:
    632.95:54 Kemiska bekämpningsmedel
    ==> 661.16

632.95.028    Bekämpningsmedlets persistens och dess effekter. Bekämpningsmedelsrester

633/635    Växtodling. Speciella grödor
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av 631 och 632

633/635.01/.07    Speciella tillägg för trädgårdsodling

633/635.015    Praktisk trädgårdsskötsel (allmänt)
    Inkluderar: Teknik, utrustning, verktyg

633/635.017    Professionell och kommersiell trädgårdsförvaltning. Trädgårdsskötsel i park, egendomar och marknader

633/635.018    Trädgårdsarbete som amatör, hobby, hemma, jordlotter

633    Växter och växtodling
    Tillämpas: Säsongsvarianter indelas efter allmänna tillägg för tid <"321/324"> (tabell 1g)
    ==> 582, 634, 635

633.1    Spannmål. Säd

633.11    Vete. Triticum

633.12    Bovete (släktet Fagopyrum)

633.13    Havre. Avena sativa

633.14    Råg (secale cereale)

633.15    Majs. Indiansk majs. Zea mays. Söt majs
    ==> 635.67

633.16    Korn (Hordeum vulgare)

633.17    Hirs. Sorghum

633.18    Ris (släktet Oryza)

633.2    Fodergräs. Ängsgräs

633.3    Foderväxter utom gräs

633.31/.37    Leguminosae. Foderväxter

633.4    Ätbara rotfrukter. Knölfrukter
    ==> 635.1

633.41/.44    Betor. Morötter. Palsternacka
    Förklaring: Endast fältodlingsaspekter klassificeras här. Huvudtalen är <635.11/.14>

633.42    Brassica (kålsläktet) och sellerirötter
    Inkluderar: Kålrabbi. Kålrötter. Rovor. Selleri

633.43    Morötter. Daucus carota. Kålrotrotad kärvel. Chaerophyllum bulbosum

633.49    Potatis. Sötpotatis. Maniok. Jordärtskockor
    Förklaring: Endast fältaspekter klassificeras här. Huvudtalen är <635.21/.24>

633.5    Textil- och fiberväxter

633.51    Bomull och liknande fibrer
    ==> 677.2

633.52    Lin och liknande fibrer
    ==> 677.1

633.58    Fibrer för korgvaror, såll och grova vävnader
    ==> 677.5

633.6    Socker- och stärkelseväxter
    ==> 664.1, 664.2

633.61    Sockerrör. Saccharum officinarum

633.63    Sockerbetor. Beta vulgaris

633.7    Njutningsmedelväxter. Växter för produktion av dricker
    ==> 663.9

633.71    Tobak (släktet Nicotiana)

633.72    Te (Camellia sinensis)

633.73    Kaffe
    Inkluderar: Coffea arabica. Andra kaffe-arter

633.74    Kakao, eller chokladträd (Theobroma cacao)

633.75    Opium vallmo (Papaver somniferum)

633.76    Kola. Cola acuminata

633.77    Mate. Ilex paraguayensis

633.78    Cikoria (Cichorium intybus)

633.8    Parfymväxter. Kryddväxter. Oljeväxter. Färgämnesväxter. Garvämnesväxter. Medicinalväxter

633.81    Parfymväxter. Växter som ger parfym
    ==> 665.52

633.82    Aromatiska kryddväxter. Vanilj. Mynta. Ingefära
    ==> 635.7, 664.5

633.83    Kryddväxter. Kryddnejlika. Kanel. Muskot

633.84    Skarpa kryddväxter. Peppararter. Senap

633.85    Oljeväxter. Oljeavgivande växter
    ==> 665.3

633.86    Färgämnesväxter. Växter som ger pigment, färgämnen
    ==> 547.97

633.87    Garvämnesväxter. Växter som ger tannin

633.88    Medicinalväxter. Läkeörter
    ==> 615.2

633.9    Övriga industriväxter

633.91    Kautschukväxter
    ==> 678.03

633.93    Gummiväxter

633.94    Harts- och terpentinväxter
    Inkluderar: Barrträdharts. Terpentinträd. Pistacia terebinthus. Tallar, lärkar och granar. Pinus, Larix och Abies
    ==> 665.94

634    Fruktodling
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen <631> och <632> och/eller de speciella tilläggen <633/635.01/.07>
    ==> 581.47, 635, 712.27

634.10    Kärnfrukt

634.11    Odlade äpplen. Malus sylvestris, underarten mitis

634.13    Päron. Pyrus communis

634.2    Stenfrukt i allmänhet

634.21    Aprikoser. Prunus armeniaca

634.22    Plommon
    Inkluderar: Prunus domestica och andra. Inhemska plommon och katrinplommon. Krikon.
Grön Reine Claude. Körsbärsplommon. Slånbär

634.23    Körsbär

634.25    Persikor. Prunus persica

634.3    Vinrute- och mullbärsväxter.  Citrusfrukter i allmänhet

634.31    Apelsiner
    Inkluderar: Citrus aurantium. Syrapelsin. Pomerans. Bergamott. Sötapelsin (Citrus sinensis)

634.33    Citroner. Lime

634.37    Fikon (Ficus carica)

634.38    Mullbär. Morus species

634.4    Köttfrukter

634.5    Nötter

634.51    Valnötter (släktet Juglans)

634.53    Kastanjer (släktet Castanea)

634.54    Hasselnötter (Corylus avellana)

634.55    Mandlar
    Inkluderar: Äkta mandel. Prunus amygdalus. Indisk mandel (myrobalan). Terminalia catappa

634.6    Olika tropiska och subtropiska frukter

634.61    Palmaceae. Palmfrukter

634.63    Oliver. Olea europaea

634.64    Granatäpplen (Punica granatum)

634.7    Bär. Småfrukt

634.72    Vinbär (släktet Ribes). Krusbär

634.73    Frukter från ljungväxter. Vaccinaceae
    Inkluderar: Blåbär. Lingon

634.75    Jordgubbar (släktet Fragaria). Smultron

634.773    Bananer. Musa paradisiaca

634.774    Ananas. Ananas comosus eller Ananas sativa

634.8    Vinodling. Vingårdar
    ==> 663.2

634.85    Druvor för vinframställning

634.86    Druvor för direkt konsumtion

635    Trädgårdsodling. Prydnadsväxtodling
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av <631> och <632>
    ==> 630*27, 634, 712

635.1/.8    Grönsaker. Köksväxtodling
    ==> 712.27

635.1    Rotfrukter
    ==> 633.41/.44

635.11    Betor. Rödbetor. Gula betor. Beta vulgaris

635.12    Brassica och sellerirötter

635.13    Morötter. Daucus carota. Rotkörvel. Chaerophyllum bulbosum

635.15    Rädisor (Raphanus sativus). Rättikor

635.16    Övriga rotfrukter. Pepparrot. Svartrötter

635.2    Knölfrukter. Ätbara lökväxter

635.21    Potatis. Solanum tuberosum

635.25    Lök. Kepalök (Allium cepa)

635.26    Övriga lökväxter. Purjolök. Vitlök. Schalottenlök. Gräslök

635.3    Växter med ätbara stamdelar, blad och blommor
    ==> 635.48

635.31    Sparris (Asparagus officinalis)

635.34    Kålväxter. Rödkål. Vitkål. Savojkål. Kruskål. Grönkål

635.4    Andra grönsaker. Bladgrönsaker (som trädgårdsprodukter)

635.41    Spenat (Spinacia oleracea)

635.45    Ängssyra. Skräppsläktet

635.48    Rabarber (släktet Rheum)

635.5    Sallatväxter

635.53    Selleri. Apium graveolens dulce och secalinum

635.54    Cikoriasallat (Cichorium intybus)

635.55    Endiviesallat (Cichorium endiva)

635.6    Växter med ätbara frön och frukter. Baljväxter
    Förklaring: Speciellt kalebassfrukter, <635.61/.63>. För de flesta frukter se <634>

635.61    Meloner och liknande växter

635.62    Pumpor (släkte) och liknande växter

635.63    Gurkor. Cucumis sativus

635.64    Tomater och liknande växter
    Inkluderar: Tomat. Lycopersicum esculentum

635.67    Söt majs (majs. Indiansk majs). Zea mays (särskilt Zea mays saccharata). Majs för popcorn
    ==> 633.15

635.7    Aromatiska växter. Kryddväxter
    ==> 633.82, 664.5

635.71    Aromatiska blommor och blad
    Inkluderar: Artemisia: dragon (Artemisia dracunculus), sydträ (gammal man, Artemisia abrotanum), malört (Artemisia absinthium); basilika, söt basilika (Ocimum basilicum); mejram, söt mejram (Origanum majorana); oregano (Origanum vulgare); rosmarin (Rosmarinus officinalis); saffran (Crocus sativus); timjan (Thymus vulgaris)

635.72    Myntasläktet

635.78    Örter som garneringar

635.8    Ätbara fungi

635.82    Svampar. Agaricus campestris. Gill-svampar i allmänhet

635.83    Ätbar boletus. Boletus edulis och liknande arter. Sporsvampar i allmänhet

635.84    Moreller (släktet Morchella)

635.85    Tryffel. Knöl

635.89    Andra svampar

635.898    Giftiga svampar

635.9    Prydnadsväxter. Prydnadsväxtodling

635.91    Inomhusväxter
    ==> 745.9

635.92    Utomhusväxter

636    Husdjursskötsel. Boskapsskötsel. Husdjursförädling. Uppfödning av däggdjur och fåglar. Husdjurens utfodring och vård

636.01/.09    Speciella tillägg inom husdjursskötsel

636.01    Husdjurens härstamning, utveckling och domesticering. Tämjning av djur. Biologiska förutsättningar för uppfödning och dressyr

636.02    Djur för avel, utställning och vetenskapliga ändamål

636.03    Uppfödning av djur för produktion av livsmedel och andra animaliska produkter. Gårds- och ranchdjur i allmänhet

636.04    Djur för arbetsändamål och till människans tjänst eller nöje

636.042    Arbetsdjur i allmänhet
    ==> 636.1

636.042.2    Arbets- och okdjur

636.042.4    Packdjur

636.042.6    Passagerarbärande djur

636.043    Servicedjur för patrull, samband och kontrolltjänst

636.044    Räddnings-, lednings- och skyddsdjur för skydd av personer och egendom (t.ex. ledarhundar, vakthundar)

636.045    Husdjur i allmänhet. Djur som hålls för sällskap eller prydnad. Hemmadjur, maskotar osv. (t.ex. påfåglar, familjehundar, knähundar, huskatter)

636.046    Jakt- och sportdjur
    ==> 798

636.047    Uppträdande djur. Cirkus- och scendjur

636.049    Djur som föds upp eller hålls för ceremoniella och andra användningsområden (t.ex. ritual, heliga djur)

636.05    Husdjur med hänsyn till förädling, ålder, kön osv.

636.051    Renrasiga djur. Fullblodsdjur i allmänhet
    ==> 636.12

636.052    Blandrasiga djur. Blandrashundar

636.06    Husdjurens konstitution och speciella biologiska kännetecken

636.08    Husdjursskötsel
    Förklaring: Klassa här allmänna frågor

636.083    Husdjurens skötsel och vård

636.084    Husdjurens utfodring

636.09    Veterinärmedicin
    Inkluderar: Sjukdomar, fiender och skadedjur av hus- och nyttiga djur: kontroll-och behandlings. Zootekniska skyddsåtgärder
    Förklaring: För sjukdomar hos andra djur se <591.2>
    Exempel:
    636.09-051 Veterinärläkare
    636.1.09 Sjukdomar hos hästar (och andra hästlika) och deras behandling
    636.1.09:616.24 Lungsjukdomar hos hästar (och andra hästlika) och deras behandling
    ==> 614.2, 614.3, 614.4, 614.6

636.1    Uddatåiga. Hästar

636.11    Orientaliska hästar
    Inkluderar: Arabiska, turkmenska, persiska, tatariska, berberhästar

636.12    Kapplöpningshästar
    ==> 636.051

636.13    Ridhästar
    Inkluderar: Ridning-, jakt-, kavallerihästar

636.16    Ponnyer

636.18    Åsnor. Mulåsnor. Zebror osv.

636.2    Större idisslare. Nötkreatur

636.3    Mindre idisslare. Får. Getter

636.32/.38    Får

636.39    Getter

636.4    Svin. Gris

636.5    Fjäderfä

636.52/.58    Husfågel. Höns

636.59    Andra sorter av fjäderfän

636.592    Kalkoner

636.594    Fasaner

636.596    Duvor

636.597    Ankor

636.598    Gäss

636.6    Övriga fåglar hållna som husdjur
    ==> 598.2

636.68    Prydnads- och sångfåglar. Burfåglar och fåglar i fågelhus i allmänhet

636.7    Hundar
    Tillämpas: Indelas med speciella tillägg <636.04>, från <636.01/.09>
    Exempel:
    636.7.043 Servicehundar: spårhundar, fårhundar, polishundar
    636.7.044 Räddnings-, guide- och vakthundar
    636.7.045 Hundar som hålls för sällskap, husdjur, knähundar
    636.7.046 Jakthundar

636.8    Katter

636.9    Övriga husdjur. Djur i fångenskap

636.91    Marsvin

636.92    Kaniner

636.93    Pälsdjur

636.95    Olika land- och amfibiska djur som hålls främst för mat
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av 592/599
    Exempel:
    636.95:594.3 Ätliga sniglar
    636.95:597.8 Ätliga grodor

636.96    Olika små däggdjur på land
    Inkluderar: Igelkott, iller, manguster
    Förklaring: Utom de som finns i <636.91/.93> och primater
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av <599>

636.97    Andra större landdjur
    Inkluderar: Elefanter. Primater
    Förklaring: Utom de som ingår i <636.1/.8>
    Exempel:
    636.97:599.8 Primater som hålls av människor. Tämjda apor

636.98    Kräldjur och andra ryggradsdjur
    Inkluderar: Reptilia, t.ex. ödlor, ormar, sköldpaddor. Amphibia. Fisk, t.ex. guldfisk
    Förklaring: Utom de som ingår i <636.1/97>
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination med underindelningen av <597/599>
    ==> 636.95, 639.34

636.99    Andra djur som hålls av människor
    Inkluderar: Ryggradslösa  djur
    Förklaring: Utom de som ingår i <636.1/.98>
    Exempel:
    636.99:595.142 Chaetopoda. Olika maskar. Hirudinea. Iglar

637    Husdjursprodukter inklusive vilt
    ==> 637.2, 664.9, 665.2

637.02/.07    Speciella tillägg för husdjurs- och viltprodukter

637.02    Maskiner för behandling av husdjursprodukter

637.03    Behandlingsmetoder för husdjursprodukter
    Tillämpas: Ytterligare uppdelad under <637.5>

637.04    Kemisk sammansättning och ingredienser från djurprodukter

637.05    Kvalitet och egenskaper

637.06    Fel. Föroreningar. Förfalskningar

637.07    Provning. Analys
    Förklaring: Klassa här undersökningsmetoder osv. För testning av särskilda egenskaper, se <637.04/.06>

637.1    Mjölkhushållning i allmänhet

637.11    Mjölkning. Mjölkningsutrustning

637.12    Mjölk (färsk, obearbetad mjölk)

637.14    Mjölkprodukter

637.18    Mjölkersättningar

637.2    Smör. Smörframställning

637.28    Smörersättningar
    ==> 664.3

637.3    Ost. Ostframställning

637.4    Ägg. Äggprodukter

637.43    Behandling av ägg. Lagring. Förpackning

637.5    Kött. Köttvaror
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av 636 och 639

637.5.03    Metoder för köttbehandling

637.5.031    Förberedande behandling. Rengöring osv. av kött

637.5.032    Köttets åldrande
    Inkluderar: Av enzymer

637.5.033    Konservering och lagring av kött i allmänhet

637.5.034    Rökning och torkning av kött

637.5.035    Kemisk rimning. Saltning, inläggning osv. av kött

637.5.037    Kylning, frysning av kött

637.5.039    Specialbehandling för konsumtion. Mörning osv.

637.51    Köttsorter. Slakterier. Köttersättningar

637.52    Köttprodukter och deras framställning
    ==> 664.91, 664.93

637.54    Kött av fjäderfä och viltfåglar
    ==> 637.51

637.55    Vilt. Viltkött (utom fåglar)
    ==> 637.51

637.56    Fisk, kräftdjur osv.
    ==> 637.51, 639.38

637.6    Övriga djurprodukter
    ==> 665.93, 675

637.61    Skinn. Hudar. Skal

638    Förvaring, uppfödning och skötsel av insekter och andra leddjur

638.1    Biodling. Biskötsel

638.16    Honung

638.17    Bivax och andra produkter från bin utom honung

638.2    Silkesmaskodling. Silkesframställning
    ==> 677.37

638.3    Sköldlöss odling. Cochenill produktion (Dactylopius coccus)

638.4    Odling av övriga insekter
    Inkluderar: Myror. Glödmaskar. Gräshoppor. Syrsor. Skadliga insekter

638.5    Odling av spindeldjur

638.8    Hållning av insekter för prydnadsändamål

639    Jakt. Fiske. Fiskodling
    ==> 347.26, 799

639.1    Jakt
    Tillämpas: Indelning av specifika djur inom jakten görs med kolonkombination och underindelningen <59>

639.1.03    Uppbyggnad av viltbeståndet. Viltets avel

639.1.04    Skötsel och vård av viltbestånd
    ==> 636.083

639.1.05    Allmänna jaktfrågor

639.1.052    Jaktmarker

639.1.081    Fångstmetoder. Jaktmetoder. Fångst och förstöring av djur

639.1.09    Viltbeståndets fiender och sjukdomar

639.18    Produkter av vilddjur, utom som livsmedel
    ==> 637.6

639.2    Fiske. Fiskerier
    ==> 799.1

639.21    Sötvattensfiske. Insjöfiske

639.22    Högsjöfiske. Kustfiske
    ==> 597.2/.5, 799.16

639.24    Fångst av havsdäggdjur och reptiler
    ==> 598.1, 599.5

639.27    Fångst av mollusker
    Inkluderar: Ostron
    Förklaring: Klassa studier av både fångst och odling under <639.4>

639.29    Utvinning av andra havsprodukter
    Inkluderar: Svampar. Koraller. Vegetariska marina produkter: tång osv.
    Förklaring: Klassa studier av både fångst och odling under <639.6>

639.3    Fiskodling

639.31    Fiskodling i sötvatten

639.32    Fiskodling i havsvatten och bräckt vatten. Reproduktion i havsområden

639.34    Odling av prydnadsfiske. Akvariefiskar
    Inkluderar: Guldfisk. Tropisk fisk
    ==> 636.045, 636.98

639.37    Odling av enskilda fiskarter. Fiskodlingsprodukter i allmänhet

639.38    Diverse produkter av fiskar och havsdjur
    ==> 637.5, 637.56

639.4    Uppfödning av vattenlevande mollusker (skaldjur)
    Förklaring: För skaldjur som är crustacea se 649.9

639.41    Ostron (och andra pärlkällor)

639.42    Blåmusslor. Ätbara musslor

639.5    Uppfödning av vattenlevande kräftdjur

639.51    Odling av kräftdjur

639.6    Odling av övriga havsdjur och havsväxter

64    Huslig ekonomi. Hushåll
    Förklaring: Klassa här information om hushållet, inklusive hushållsartiklar ur deras användningssynvinkel; hushållsverksamhet och hushållsarbete i kommersiell skala (t.ex. hotell-hållande, catering, städning, tvätt)
    Tillämpas: Indelas med speciella tillägg 62-1/-9 och allmänna tilläggstal för egenskaper, material, personer osv. (tabell 1k)
    Exempel:
    64-051 Hemanställda i allmänhet

64.01/.08    Speciella tillägg för huslig ekonomi

64.01    Hushållet. Planering. Organisation
    Inkluderar: Allmänna principer för hemkunskap. Teori och praktik för att organisera hushållet. Teori om hushållning och hushållsadministration
    Exempel:
    64.01:005.51 Planering i hushållsarbetet

64.048    Studier av arbete och arbetsmetoder i hushållet
    Inkluderar: Analys av arbetet. Design, installation och utrustning av arbetsplatsen i hushållet. Inredning, lagring och arrangemang av möbler, utrustning, redskap, och hjälpmedel för olika hushållssysslor

64.05    Huslig ekonomi. Städning, inredning och utrustning av ett hem osv. för bestämda sorter av personer
    Tillämpas: Indelas med allmänna tillägg för personer (tabell 1k, -05)

64.06    Husgeråd. Hushållsmaskiner

64.069    Inköp. Bortförande. Kostnader

64.08    Flyttningar

640    Hushållstyper
    Exempel:
    640-027.551 Privata hushåll

640.2    Hushållsarbete

640.4    Hotell- och restaurangrörelse

640.41    Turistboende. Pensionat
    ==> 728.5

640.412    Hotell

640.416    Värdshus
    Inkluderar: Landsvägsvärdshus. Karavanserajer

640.418    Vandrarhem
    Inkluderar: Vandrarhem för ungdomar

640.42    Pensionat. Gästhus. Möblerade hus, lägenheter och rum att hyra
    Inkluderar: "Bed and breakfast". Möblerat boende för semester med självhushåll

640.43    Restauranger. Krogar
    ==> 642.5

640.432    Restauranger

640.433    Snabbmats restauranger. Restauranger med självbetjäning
    Inkluderar: Snackbarer. Service på motorvägar vid stopplatser. Burgerbarer. Mobila skåpbilar

640.439    Take-away matställen

640.44    Tesalar. Kaffebarer. Vinbarer. Barer

640.45    Cateringtjänst. Tillhandahållande av färdigrätter
    Exempel:
    640.45:640.5 Catering i institutionella hushåll

640.5    Större hushåll (institutionella hushåll)
    Exempel:
    640.5:373 Skolhushåll
    640.5:614.21 Sjukhushushåll

641/642    Livsmedel. Matlagning. Maträtter. Måltider
    ==> 612.39, 613.2, 614.31, 63, 663, 664

641    Livsmedel. Matlagning. Maträtter

641.1    Livsmedels egenskaper. Näringsvärde
    Exempel:
    641.1:577.112 Proteiner som livsmedel
    641.1:577.114 Kolhydrater som livsmedel
    641.1:577.115 Fetter som livsmedel
    641.1:577.16 Vitaminer som livsmedel
    641.1-032.2 Vatten som livsmedel

641.3    Livsmedel med hänsyn till ursprung eller årstid
    Exempel:
    641.3"324" Livsmedel under vintern
    641.3:613.26 Vegetariska livsmedel

641.4    Hemkonservering
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av 664.8
    Exempel:
    641.4:664.95 Fiskkonservering

641.5    Matlagning. Kokkonst
    Exempel:
    641.5.06 Matlagningsapparater. Köksredskap
    641.5:642.1 Tilllagning av huvudmåltiden

641.54    Kärl och köksredskap för matlagning

641.55    Tillagning av måltider i allmänhet
    Exempel:
    641.55(083.12) Recept. Matböcker

641.56    Beredning av speciella rätter. Dietkost
    Exempel:
    641.56-053.3 Kost för barn, spädbarn
    641.56-056.84 Vegetariska rätter
    ==> 613.2

641.8    Huvudrätter. Förrätter. Smårätter. Efterrätter. Såser. Kryddor. Måltidsdrycker

641.81    Huvudrätter

641.83    Sallader. Kompotter. Mat som äts råa, okokta

641.84    Bröd med dressing eller fyllning. Smörgåsar. Bröd och smör, bredbart pålägg osv.

641.85    Efterrätter
    Inkluderar: Sötsaker. Puddingar. Frukt. Ost

641.87    Drycker
    Inkluderar: Bordsvatten. Öl. Vin. Kaffe. Te
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av <663>
    ==> 613.3

641.88    Garnering. Smaktillsatser
    Exempel:
    641.88:663.242 Vinäger
    641.88:664.1 Socker
    641.88:664.5 Kryddor
    ==> 664.5

642    Måltider. Dukning
    Exempel:
    642(083.81) Menyer, vinlistor osv.
    ==> 392.8

642.1    Huvudmåltider. Normala måltider

642.2    Mellanmål

642.3    Måltider på utflykter och resor
    Inkluderar: Matpaket. Matlådor

642.4    Festmåltider. Högtider. Banketter
    Exempel:
    642.4-022.51 Småfestliga luncher och middagar
    642.4-022.56 Festliga måltider för stora grupper
    ==> 394.1

642.5    Måltider för större antal personer, för fester av turister och andra grupper. Självservice måltider osv.
    ==> 640.433

642.6    Bordsdukning. Servering

642.7    Duktyg. Serviser. Bestick. Bordsdekorationer
    ==> 642.74

642.72    Bordsservis. Kärl för mat. Porslin. Glas mm.
    ==> 666.11/.28, 666.5

642.73    Bestick. Bordstillbehör. Serveringsredskap

642.74    Bordslinne
    Inkluderar: Bordsdukar. Servetter

642.78    Bordsdekorationer
    Inkluderar: Bordsmycken, blommor, vaser. Bordsbelysning

643/645    Bostaden. Möbler och heminredning

643    Bostaden. Hemmet
    Exempel:
    643:005.51 Planering, organisation i hemmet
    643:72.012 Grundplan för bostaden
    ==> 332.8, 365, 728

643.1    Läge
    Inkluderar: Plats i förhållande till trafiken. Närhet till kyrkor, skolor, shoppingområden. Närhet till tjänster, vatten, gas, el

643.3    Kök

643.4    Matrum. Serveringsrum

643.5    Sovrum. Badrum. Boningsrum

643.51    Sovrum. Alkover

643.52    Badrum. Tvättrum. Toaletter

643.53    Bo- och mottagningsområden
    Inkluderar: Vardagsrum. Salonger. Mottagningsrum osv.

643.54    Barnkammare. Gästrum. Rum för tjänstepersonal
    Exempel:
    643.54-057.68 Gästrum. Rum för besökare

643.55    Områden för särskilda aktiviteter. Arbetsrum. Ateljéer. Musikrum. Hobbyrum osv.

643.56    Ingång, åtkomst och anslutande områden i bostäder
    Inkluderar: Hallar. Tamburer. Trapphus

643.57    Terrasser. Uterum. Balkonger

643.58    Utrymmen i annexer, utbyggnader
    Inkluderar: Områden i skjul, garage osv. Sommarhus. Separata tvättstugor, tvättstugor osv. Uthus

643.6    Fasta kommunikations- och transportanordningar i bostaden

643.62    Kommunikationssystem
    Inkluderar: Telefoner. Talrör. Ringklockor. Signaldon osv.
    ==> 654.9, 692.9

643.64    Transportsystem
    Inkluderar: Hissar. Lyftanordningar. Serveringsluckor. Sopnedkast
    ==> 621.86/.87, 692.6

643.8    Underjordiska områden. Källarutrymmen. Matkällare. Pannrum osv.
    Exempel:
    643.8:355.58 Källare för skydd mot luftanfall. Skyddsrum
    ==> 624.1

643.9    Förvaringsutrymmen. Vindar. Lofts
    Inkluderar: Vindsutrymmen. Torkvindar

644    Installationer för hälsa och välbefinnande i boendet

644.1    Värme. Ventilation. Luftkonditionering
    ==> 628.8, 697

644.3    Belysning
    Exempel:
    644.3-021.58 Konstgjord belysning
    ==> 621.32, 628.9, 683.8

644.6    Vattenförsörjning och sanitära installationer
    Exempel:
    644.6:683.97 Varmvattenförsörjning för hemmet
    ==> 628.1

645    Möbler och heminredning

645.1    Golvbeläggningar. Mattor
    Tillämpas: Indelas med hjälp av kolontillägg och/eller tilläggstalen för material (Tabell 1k, -03)
    ==> 693.7

645.4    Möbler och tillbehör
    Exempel:
    645.4:684.43 Sittplatser. Stolar
    ==> 674.23, 684, 684.4

645.5    Prydnadsföremål
    Exempel:
    645.5:75.051 Målningar

645.6    Fullständiga rumsinredningar. Möbelsviter
    Exempel:
    645.6:643.3 Köksmöbler och utrustning
    645.6:643.51 Sovrumsmöbler. Sovrumssviter

645.68    Inredningar i badrum, tvättrum och toalettrum
    ==> 643.52

646/649    Personliga behov. Hushållens hantering
    Exempel:
    646/649-055.2 Kvinnor och hemmet

646    Kläder. Kroppsvård
    ==> 391, 613.4, 687

646.1    Tyger och andra råmaterial (urval, köp osv.)

646.2    Hemsömnad och lagning av kläder

646.21    Handarbete. Sömnad
    Tillämpas: Indelas med kolonkombination och underindelningen av 687

646.26    Stickning

646.27    Virkning

646.4    Klädespersedlar. Plagg
    Exempel:
    646.4:685.3 Skodon
    ==> 685, 687

646.6    Rengöring, vård och förvaring av kläder
    ==> 648

646.7    Kroppsvård. Skönhetsvård. Tillbehör för på- och avklädning

646.72    Hår- och skäggvård

646.73    Tandvård

646.74    Nagelvård

646.75    Hudvård

648    Tvätt. Tvättinredningar. Rengöring
    Förklaring: Klassa här både hushålls- och industriella processer, och deras tillhörande utrustning
    Exempel:
    648.06 Tvätt, rengöringsapparater och maskiner
    648:005.51 Planering och organisering av tvätt, städning osv.
    ==> 613.4, 613.5

648.1    Tvätt och tvätterier i allmänhet
    ==> 643.58, 725.1

648.2    Blötläggning. Tvättning. Kemisk rengöring

648.3    Vridning. Centrifugering. Torkning

648.4    Strykning. Mangling. Insamling och packning av tvätt

648.5    Städning och vård av hus och bostäder
    Förklaring: Klassa här också interiörer och deras innehåll
    Exempel:
    648.5.06 Rengöringsmaskiner och utrustning
    ==> 613.5

648.53    Fönsterputsning. Rengöring och skötsel av glasrutor, speglar, dörrar osv. och deras ramar

648.6    Desinfektion. Desinfektionsmedel

649    Vård av barn och sjuka i hemmet. Gäster
    Exempel:
    649-057.68 Hemvård av gäster, besökare
    ==> 173.5