Klass 2

2    RELIGION. TEOLOGI
    ==> 124, 125, 322, 348

(Länkade signa leder till litteratur i Libris, de svenska bibliotekens katalog)

2-1/-9    Speciella tilläggstal för religion

2-1    Religionsfilosofi. Religionens natur. Religion som fenomen

2-11    Teologiska skolor som kännetecknas av olika attribut
    Exempel :
    2-11:141.72 Feministisk teologi

2-12    Religiösa begrepp. Religiösa idéer. Teologi

2-13    Det heliga. Det övernaturliga. Objekt för religion/dyrkan

2-132    Definition

2-133    Ursprung

2-134    Natur. Tabu, förbud, helighet

2-135    Representation. Symboler. Symbolism
    ==> 2-526

2-136    Manifestation av det övernaturliga
    ==> 2-166

2-136.6    Manism. Mana. Gaia. Panteism. Det övernaturliga inneboende i den materiella världen

2-137    Föremål för tillbedjan
    Exempel på sammansättningar:
    2-137:523.9 Soldyrkan
    2-137:591 Djurdyrkan
    ==> 2-526

2-138    Människor och människodelar

2-14    Gud. Gudar (personifierade gudar som skiljer sig från inneboende andar)

2-141    Guds existens

2-142    Guds ursprung. Theogonin

2-143    Guds (gudars) aktiviteter. Guds (gudars) verk

2-144    Guds (gudars) attribut
    Inkluderar: Välvilja. Allvetande. Allmakt. Allestädesnärvaro. Guds (gudars) representation, bilder

2-145    Guds (gudars) roll, funktion
    Inkluderar: Gudomligt ingripande. Mirakler

2-146    Guds (gudars) typologi

2-15    Guds natur

2-154    En enda gud. Högsta väsen. Monoteism

2-156    Motsatta gudar. Gudar i par. Dualism

2-157    Mångfald av gudar. Pantheon. Polyteism

2-163    Hierarkin mellan gudarna, Pantheons organisation

2-164    Halvgudar

2-166    Gudomliga inkarnationer. Avatar

2-167    Övernaturliga varelser. Andar. Genier. Djinn

2-167.2    Änglar. Änglarstudier. Änglarnas hierarki

2-167.6    Illvillig

2-169    Mytologiska varelser

2-17    Universum. Universums natur. Kosmologi
    Inkluderar: Kosmogoni. Skapandet. Ursprungligt kaos

2-172    Den materiella världen. Den fysiska miljön

2-173    Undre världen
    ==> 2-188.7

2-174    Andliga världar. Himmel. Gudarnas boning. Andevärlden
    Tillämpning: När det uppfattas som en del av det materiella universum; använd annars <2-188>

2-175    Eskatologi. Världens ände. De sista dagarna
    Inkluderar: Apokalyps. Yttersta domen

2-18    Läror om människan. Mänsklighet. Doktrinär antropologi
    Inkluderar: Själ. Ande

2-181    Människans ursprung

2-182    Människans syfte, öde

2-183    Människans natur

2-184    Människans relation till gud(ar)
    Inkluderar: Tro. Tron på gud(ar). Tvivel. Otrohet. Apostasi. Nåd

2-185    Mänsklig erfarenhet. Liv

2-185.3    Ondska. Problemet med det onda. Synd
    Inkluderar: Arvsynd. Människans inneboende syndighet
    ==> 2-42

2-185.5    Frälsning. Soteriologi
    Inkluderar: Räddning

2-186    Död. De döda
    ==> 2-557, 393

2-187    Livet efter döden. Livet efter detta. Härefter

2-187.85    Förintelse. Existensens upphörande. Icke-vara. Assimilering. Nirvana

2-188    Andliga världar. Icke-materiell värld. Andevärlden
    ==> 2-173, 2-174

2-188.5    Himmel. Himlarna. Paradis. Gudarnas boning. Astralplan

2-188.6    Mellanstadium. Limbo. Skärseld

2-188.7    Helvete. Undre världen. Hades. Dödsriket
    ==> 2-173

2-2    Bevis på religion

2-21    Naturlig teologi. Bevis på den naturliga världen. Rationella argument för tro

2-22    Uppenbarelseteologi. Guds uppenbarelse

2-23    Religionens källor. Heliga böcker. Religiösa texter

2-25    Sekundär litteratur. Pseudo-kanoniska verk

2-252    Apokrifer. Pseudepigrafer (skrifter utgivna under falskt namn)

2-254    Kommentar till heliga verk

2-256    Tolkande verk. Arbeten med vägledning om praktisk handling

2-264    Myter och legender

2-27    Kritiska verk

2-272    Konkordanser
    ==> (083.87)

2-277    Tolkning. Förståelse

2-28    Andra religiösa texter

2-282    Rituella texter. Texter som används i tillbedjan. Liturgiska texter, liturgier
    ==> 2-528

2-283    Historiska dokument. Bevisande dokument. Historiska urkund. Samtida redogörelser. Brev

2-284    Religiösa läror. Dogma. Trosartiklar. Systematisk teologi. Dogmatik
    Exempel :
    27-549-284 Läran om den heliga nattvardsgången
    ==> 2-285

2-285    Försvar och framställning av doktrin
    ==> 2-284

2-286    Andra former av religiösa texter

2-287    Predikningar
    ==> 2-475, 82-5

2-29    Religiös litteratur
    ==> 82-97

2-3    Religiösa personer
    Förklaring: Klassa här allmänna typer av personer med anknytning till religion såsom grundare, messias, profeter osv. För religiösa tjänare, personer med bestämmanderätt i tron osv., använd <2-722>
    ==> -051, -052

2-31    Upphovsman, grundare, trons centrala figur

2-312    Grundarens liv

2-317    Memoarer. Talesätt. Dåd

2-32    Messias
    Förklaring: Guds utvalda ledare och räddare t.ex. i den judiska, kristna och islamiska tron

2-33    Gudabenådade personer. Profeter
    Förklaring: Personer som inte talar ur sitt eget sinne utan en uppenbarelse "utanför". Gudomligt inspirerade förkunnare, tolkar eller talesmän

2-34    Martyrer

2-35    Asketer. Eremiter. Fakirer

2-36    Helgon. Bodhisattva. Upplysta personer

2-37    Mahatmas. Gurus. Vise män

2-38    Karismatiska personer. Personer med övernaturliga krafter
    Inkluderar: Schamaner. Häxdoktorer. Medicinmän. Trollkarlar. Kultpräster. Mirakelarbetare

2-39    Teokratiska härskare. Gudomligt utsedda kungar. Sakralt kungarike

2-4    Religiöst inspirerade handlingar. Religiös praxis

2-42    Moraliskt beteende. Moralisk teologi
    ==> 17, 2-185.3

2-423    Rätt och fel. Gott och ont
    ==> 111.84, 17, 2-185.3

2-426    Religiös etik. Etik direkt härrörande från religiösa system

2-427    Informellt främjande av tron. Uppträdande som exempel eller ambassadör för tron

2-428    Religiösa lagar, skyldigheter, moraliska föreskrifter, moraliska lagar. Föreskrifter. Religiösa plikter

2-44    Socialt beteende

2-442    Mat och diet

2-443    Personlig hygien och utseende. Personligt beteende
    Inkluderar: Renlighet. Tvagning. Klippning, ordning av hår. Kläder. Trofasthet

2-444    Sociala relationer

2-445    Inhemska sedvänjor och rutiner

2-446    Medicinsk vård och behandling
    Exempel på sammansättningar:
    2-446:615 Attityder till droger

2-447    Sexuella relationer, sexuell aktivitet

2-45    Giftermål och familjen
    ==> 316.36

2-46    Välgörenhet. Stöd för andra. Pastorala aktiviteter. Pastoral teologi i vid bemärkelse
    Inkluderar: Allmosor. Rådgivning
    ==> 364

2-47    Utbildning i religion, katekes
    ==> 2-75, 37

2-475    Predikan (som utbildning och undervisning)
    Inkluderar: Homiletik. Predikningar
    ==> 2-287, 2-766

2-48    Mottagare av själavård. Sociala typer och grupper
    Tillämpning: Indelas med de allmänna tillägstalen för personer (tabell 1k, -05) och/eller kolonkombination
    Exempel på sammansättningar:
    2-48-058.65 Själavård för krigsoffer
    2-48-053.9 Själavård för de äldre

2-5    Gudstjänst i bred bemärkelse. Ceremonier. Ritualer

2-52    Gudstjänsts agenter

2-522    Religiösa platser. Heliga platser

2-523    Religiösa byggnader. Ecklesiologi
    Förklaring: För ecklesiologi som studiet av den organiserad religionens natur och struktur, använd <2-72>

2-526    Föremål för gudstjänsten. Inredning och dekorationer
    Inkluderar: Möbler. Altare. Reliker

2-526.4    Hjälpmedel till bön
    Inkluderar: Bönehjul. Radband. Pärlband. Bönerep

2-528    Liturgi
    ==> 2-282

2-53    Handlingar under andakten (av deltagarna)

2-534.3    Bön
    Inkluderar: Gemensam gudstjänst. Andra religiösa tjänster
    ==> 2-526.4, 2-58

2-534.5    Recitativa sånger. Besvärjelser

2-535    Musik i gudstjänsterna
    Tillämpning: Indelas med hjälp av kolonkombination med underindelning av 783
    Exempel på sammansättningar:
    2-535:783.2 Liturgisk musik. Liturgisk sång
    2-535:783.6 Psalmer i gudstjänsten

2-536    Fysiska ritualer och ceremonier
    Inkluderar: Nedsänkning i vatten. Smörja. Smörjelse. Orientering. Bugning. Knästående. Knäfall. Äta. Fasta

2-537    Offer
    Exempel på sammansättningar:
    2-537:59 Djuroffer

2-538    Uppoffringar

2-54    Religiösa ceremonier efter syfte
    Inkluderar: Syndabekännelse. Botgöring. Försoning. Absolution. Rening. Välsignelse.

2-548    Eliminering. Akt mot helgerån. Kasta ut
    Inkluderar: Exorcism

2-549    Kommunikation med gudomen. Förening med gudomen

2-55    Sakrament. Sakramentalier

2-552    Övergångsriter. Etapper i livet

2-553    Födelse

2-554    Ungdom. Pubertet. Övergång till vuxen ålder
    ==> -053.6, 159.922.8, 392.1

2-555    Trolovning. Äktenskap. Bröllopsceremonier
    ==> 173.1, 316.361, 392.5

2-557    Död. Begravnings- och sorgceremonier och ritualer
    ==> 2-186, 393

2-558    Stadier i det andliga livet
    Inkluderar: Initiering. Dop. Konfirmation. Prästvigning. Uteslutning

2-558.7    Kanonisering

2-56    Högtidsfirande
    Inkluderar: Högtider och festivaler. Heliga dagar. Religiös kalender. Religiöst år

2-563    Särskild vardag. Vilodag. Sabbath

2-57    Pilgrimsfärd
    ==> 2-522

2-58    Kontemplation och reflekterande religion
    Inkluderar: Meditation. Askes

2-587    Mystik. Förändrade medvetandetillstånd. Mystiska upplevelser

2-6    Processer i religion
    ==> 2-4, 2-5

2-63    Utvecklingsprocesser. Interna processer

2-65    Jämförelse av religioner
    Inkluderar: Jämförande religion

2-67    Relationer mellan religionerna eller med samhället i övrigt. Religion och samhälle
    Inkluderar: Tolerans. Irenik. Dialog. Ekumenik
    ==> 322

2-674    Konflikt. Antagonism. Fientlighet
    Inkluderar: Förföljelse

2-7    Religiös organisation och administration

2-72    Natur och struktur av organiserad religion, kyrka. Ecklesiologi
    Förklaring: För ecklesiologi som studiet av religiösa byggnader se <2-523>

2-722    Religiösa tjänstemän, personer som har myndighet i tron
    Inkluderar: Prästerskap. Präster. Tjänsteförrättare. Ledare
    ==> 2-3

2-727    Icke-anhängare av religionen. Icke-troende

2-73    Religionens förvaltning
    Inkluderar: Religiösa auktoriteter. Synoder. Sammankallande

2-74    Juridisk administration. Religiösa lagar. Kanoniska lagar
    ==> 348

2-75    Utbildning som en funktion av kyrkan centralt
    Tillämpning: Indelas med hjälp av kolonkombination med underindelning av 37.  För utbildning på lokal nivå, inklusive religiös undervisning och söndagsskolor, se 2-47

2-76    Proselytism. Missionäraktivitet. Mission i stort sett. Missionsvetenskap
    Exempel på sammansättningar:
    2-76-051 Missionärer

2-766    Evangelisk aktivitet. Förkunnelse
    ==> 2-475

2-77    Trons, religionens förvaltningsstruktur

2-772    Högsta nivån

2-773    Mellanliggande. Regional organisation. Stift. Krets

2-774    Lokal. Församlingar. Lokala lekmannaföreningar för församlingsarbete

2-78    Religiösa organisationer. Trossamfund och föreningar

2-788    Religiösa ordnar i egentlig mening. Klosterordnar. Monasticism
    Exempel på sammansättningar:
    2-788-051-055.1 Munkar

2-79    Sekter. Sektariska rörelser

2-8    Religioner kännetecknade av olika egenskaper

2-81    Klassificering av religioner
    Exempel på sammansättningar:
    2-81-154 Monoteistiska religioner

2-82    Egenskaper relaterade till prästerskapet

2-83    Egenskaper relaterade till ortodoxi

2-84    Religioner i förhållande till staten

2-844    Etablerade kyrkor. Statsreligioner

2-85    Egenskaper relaterade till graden av struktur
    Inkluderar: Filosofier. Tankeskolor. Populära, folkliga religioner

2-86    Splittringsgrupper. Fraktioner

2-87    Schismatiska grupper. Kätteri

2-9    Trons- och religionshistoria

21/29    Religiösa system. Religioner och tro
    Tillämpning: För att tillgodose det enorma antalet specialiserade termer inom religiös litteratur ges ett stort antal exempel på kombinationer med speciella tillägg för en rad religioner och tro. Det är avsett att indexeraren använder dessa som ett mönster för utvecklingen av klasserna för alla andra religioner efter behov med hjälp av de speciella tilläggen 2-1/-9

21    Skriftlösa religioner. Religioner från tidiga samhällen

212    Förhistoriska religioner

213    Religioner från tidiga samhällen
    Förklaring: Klassa här så kallade primitiva eller primära religioner

22    Östasiatiska religioner

221    Kinesiska religioner

221.3    Taoism

221.7    Konfucianism

223    Koreanska religioner

225    Japanska religioner

225.2    Shintoism

23    Indiska religioner. Hindu religionen i bred mening
    Förklaring: Hinduism är ytterst svårt att definiera. Vedism och Brahmanism kan betraktas som religion i den arkaiska perioden. Signum 233 skall som regel användas för arbeten om hinduismen

231    Vedism

232    Brahmanism

233    Hinduism i strikt mening
    Exempel:
    233-13 Det Heliga. Brahma. Absolut vara
    233-14 Gud(ar) och gudinna(or): Devi. Ganesh. Kali. Shiva. Vishnu
    233-166 Inkarnation. Avatarer: Krishna. Rama
    233-23 Heliga texter: Sruti. Veda. Samhitas. Upanishaderna. Vedanta. Sutras
    233-25 Smrti. Tradition
    233-256 Sutra
    233-35 Asketer. Fakirer. Sadhuer. Sannyasi
    233-4 Hinduisk religiös praxis
    233-442 Mat och diet i hinduismen
    233-5 Dyrkan i hinduismen. Rituell praktik
    233-523 Hinduiska tempel
    233-56 Högtider och festivaler. Heliga dagar: Divali. Durga Puja. Holi
    233-85 Filosofier. Tankeskolor. Darshana (även darśanam). 'Teorier'

233.2    Vishnuism

233.3    Shivaism

234    Jainism

235    Sikhism

239    Andra religioner av östasiatiskt ursprung

24    Buddhism
    Exempel:
    24-183 Människans natur. Rupa. Nama. Atma. Anatta. Anatma
    24-185 Mänsklig erfarenhet. Liv. Dukkha. Karma
    24-186 Död. Parinirvana (för de upplysta)
    24-187 Livet efter döden. Samsara. Ananda. Assimilering. Nirvana. Nibbana
    24-188 Andliga världar. Deva-loka. Deva-världar
    24-23 Buddhistiska heliga böcker. Palikanonen. Tipitaka. De tre korgarna
    24-25 Post-kanonisk Pali-litteratur. Sanskrit buddhistisk litteratur. Mahayana-texter. Kommentarer
    24-31 Buddha. Gautama Buddha. Adi Buddha
    24-36 Helgon. Bodhisattvar. De upplysta. Arahant
    24-5 Buddhistisk dyrka i bred mening. Buddhistiska riter och ceremonier
    24-722 Sangha. Lärjungarnas gemenskap. 'Prästdömet'
    24-788 Buddhistiska ordnar i egentlig mening. Klosterordnar. Monasticism. Munkar. Buddhistiska munkar, nunnor

241    Hinayanabuddhism. Den lilla farkosten. Theravadabuddhism. Paliskolan
    Förklaring: Klassa här den "ortodoxa" buddhismen i den södra buddhistiska världen (Indien, Sri Lanka, Burma, Thailand)
    ==> 242

242    Mahayanabuddhism.  Stora vagnen
    ==> 241

243    Lamaism

244    Japansk buddism

244.82    Zen-buddhism

25    Antikens religioner. Mindre kulter och religioner

251    Fornegyptisk religion

252    Mesopotamiens religioner

252.1    Sumerisk mytologi

252.3    Babylonisk-assyrisk religion

253    Andra Mindre Asiens religioner

253.1    Hettitisk religion

253.4    Kanaaneisk och fenicisk religion. Ugaritisk religion

253.6    Arameisk. Syrisk religion

253.8    Arabisk religion före Muhammed

254    Iranska religioner

254.2    Zoroastrianism

254.4    Manikeism

254.6    Mandeism

254.8    Parsism

255    Grekisk och romersk religion
    ==> (37), (38)

255.2    Grekisk religion

255.4    Etruskisk religion

255.6    Romersk religion

255.8    Hellenisk religion

255.85    Gnosticism

256    Centralasiatisk religion. Shamanism

257    Europeiska religioner

257.2    Paganism

257.4    Germansk religion

257.6    Keltisk religion

257.62    Druider

257.7    Slaviska och baltiska religioner

257.8    Nordiska, skandinaviska religioner

258    Syd- och Centralamerikas religioner. Förcolumbianska ursprungsfolkets religioner

258.1    Mayafolkets religion

258.3    Aztekernas religion

258.5    Inkafolkets religion

259    Religioner i andra regioner

259.2    Religion hos nordamerikanska indianer

259.4    Religioner av afrikanskt ursprung

259.42    Yoruba religion

259.43    Voodoo religion

259.44    Rastafarianism

259.6    Australasiens religioner

259.62    Religion hos aboriginer

259.7    Oceaniens religioner

26    Judendom
    Exempel:
    26-23 Tanakh. Den hebreiska bibeln. Torah. Halacha. Pentateuken. Nebim. Profeterna
    26-256 Talmud
    26-4 Judisk religiös praxis, efterlevnad. Judiska sedvänjor. Minhag
    26-523 Judiska tempel. Synagogor
    26-55 Sakrament. Sakramentalier. Övergångsriter. Omskärelse, Bar mitzvah
    26-56 Högtider och festivaler. Roshhashanah (nyår), Yom Kippur (försoningsdagen), Pesach (påsk), Suckot, Tabernakelns högtid. Shavuoth
    26-563 Sabbat
    26-587 Kabbala. Mysticism
    26-85 Judiska tankeskolor och rörelser. Hasidisk rörelse. Ortodox judendom. Reformerad judendom
    26-5 Dyrkan i judendomen. Rituell praktik

261    Äldre judendom. Gamla Testamentets religion

262    Ashkenazi judendom

264    Sefardisk judendom

265    Ortodox judendom

266    Progressiv judendom

267    Moderna rörelser som härstammar från judendomen

27    Kristen religion
    Exempel:
    27-1 Kristen teologi
    27-14 Gud. Kristen förståelse av Gud
    27-22 Guds uppenbarelse. Uppenbarelseteologi
    27-23 Heliga texter. Bibeln. Gamla testamentet. Nya testamentet
    27-27 Kritiska verk. Introduktioner till Bibeln. Bibelstudier, kommentarer, konkordanser, tolkningar
    27-28 Icke-bibliska kristna texter. Dogmatisk teologi. Apologetik. Kristen polemik
    27-31 Jesus Kristus. Kristologi
    27-312 Den heliga familjen. Joseph. Jungfru Maria
    27-36 Kristna helgon
    27-4 Kristen religiös praxis. Praktisk teologi
    27-5 Gudstjänst  i kristendomen. Rituell praxis
    27-523 Kristna kyrkor. Helgedomar. Katedraler
    27-528 Kristen liturgi
    27-55 Sakrament. Övergångsriter. Dop. Bröllop. Begravningar
    27-56 Högtider och festivaler. Kristna högtider. Kyrkoåret. Kristna kalendern. Julen. Fastan. Påsk. Helgondagar
    27-72 Den kristna kyrkans natur och struktur. Ecklesiologi
    27-722 Prästerskap. Kristna präster: ärkebiskopar, biskopar, präster, kyrkoherdar
    27-788 Kristna klosterordnar. Monasticism. Munkar. Nunnor
    27-87 Kätteri. Heresi

271/279    Kristna kyrkor och samfund

271    Orientaliska kyrkor (allmänt)

271.2    Ortodoxa kyrkor. Östlig ortodoxi. Östra ortodoxa kyrka / Ortodoxa katolska kyrka. Ryska och grekiska ortodoxa kyrkor
    Tillämpning: Indelas med speciella tilläggstal 2-1/-9 och/eller med hjälp av de  allmänna tilläggen för ort (tabell 1e)

271.22    Nationella ortodoxa kyrkor
    Tillämpning: Indelas med hjälp av tilläggstalen för ort (tabell 1e)

271.3    Avskilda kyrkor

271.4    Förenade kyrkor

271.6    Kaldeisk-katolska (nestorianska) kyrkan

271.7    Monofysitisk rit

271.72    Armeniska kyrkan. Alexandrias kyrka

271.742    Syriska kyrkor

271.744    Maronitiska kyrkan

272/279    Västerländska kyrkor

272/273    Katolska kyrkor

272    Romersk-katolska kyrkan

273    Icke romersk-katolska episkopalkyrkor

273.4    Anglikanska kyrkor
    Tillämpning: Indelas med hjälp av de allmänna tilläggen för ort (tabell 1e)
    Exempel:
    273.4(410.1) Englands kyrka
    273.4(417) Irlands kyrka
    273.4(68) Södra Afrikas anglikanska kyrka
    273.4(73) Episkopalkyrkan i USA
    273.4(94) Australiens anglikanska kyrka

274/278    Protestantiska kyrkor

274    Protestantismen i allmänhet. Protestanter. Oliktänkande. Puritaner

274.5    Lutherska samfund. Lutheraner

275    Reformerta samfund

276    Anabaptister

277    Frikyrkor. Icke-konformister med den anglikanska kyrkan

277.4    Baptister

277.6    Metodister. Metodistkyrkor

278    Andra protestantiska kyrkor

278.17    Kväkarna. Vännernas samfund

278.19    Frälsningsarmén

279    Moderna kristna rörelser och samfund
    Förklaring: Klassa här rörelser som behandlas separat från kristna grupper i sig och som går över gränserna (även om de inkluderar traditionella församlingsmedlemmar)
    ==> 2-79

279.13    Adventister

279.15    Pingstvänner
    ==> 279

279.16    Mormoner. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga

279.17    Jehovas vittnen. Vakttornets bibel- och traktatsällskap

279.21    Christian science

279.27    Swedenborgare

279.98    Spirituell kristendom. Ryska sekteristiska rörelser
    Inkluderar: Doukhoborer, Ikonoklaster,  Khlyster, Molokaner, Skoptser
    ==> 2-79, 271

279.99    Övriga särskilda samfund inom den tyska protestantismen
    Tillämpning: Indelas med hjälp av alfabetisk vidareindelning (tabell 1h)

28    Islam
    Exempel:
    28-23 Heliga texter. Koranen
    28-25 Sekundär litteratur. Kommentar till Koranen
    28-27 Kritiska verk om Koranen. Hjälpmedel för studier
    28-31 Profeten Muhammed
    28-312 Profetens liv. Familj och följeslagare. Shaba
    28-426 Islams fem pelare
    28-428 Sharia. Uppförandekod
    28-44 Socialt beteende. Tahara. Mental och fysisk rening. Mat och diet. Personligt beteende. Klädsel
    28-5 Salah. Böner
    28-523 Moskén
    28-53 Böneakterna. Rakah (offentligt). Du'a (privat). Adhan (ring för bön). Wudu (tvagd före bön). Qiblah (orientering om bön mot Mecka)
    28-56 Den muslimska kalendern. Högtider och festivaler: Muharram Mawlid al-Nabi, Laylat al-Mi'raj, Ramadan
    28-57 Hajj. Pilgrimsfärd (till Makkah, Mecka)
    28-722 Muslimska präster. Imamer. Mullor

281    Sufism

282    Sunni. Sunnimuslimer

284    Shia. Shiamuslimer

285    Babi-Baha'i

286    Baha'i

29    Moderna religiösa rörelser
    Förklaring: Klassa här (främst 1900-talet) rörelser som inte är allmänt erkända utanför deras egna territorier, typiskt vuxit ur en viss kulturell kontext eller är egenskaper i den dominerande religionen t.ex. New Age och hedendom

299    Filosofiska system
    ==> 141.45

299.2    Ateism
    Inkluderar: Shinto härledda tron (Tenrikyo, Omoto-kyo)

299.3    Agnosticism

299.4    Humanism
    Inkluderar: Perfect Liberty Kyodan

299.5    Frånvaro av religion. Sekularism
    Inkluderar: Nyhedendom (neopaganism)

299.6    Antireligion

299.7    Rörelser med kristna inslag
    Inkluderar: Antroposofiska rörelsen (Christian Community), Sea of Faith

299.93    Scientologi

299.94    New Age