Tabell 1d

(0...)    Tabell 1d - Allmänna tillägg för form
    Förklaring: De allmänna tilläggen för form betecknar formen eller presentationen av dokument. De används inte för att beteckna innehållet i dokumenten. För litterära former (poesi, pjäser, skönlitteratur mm.) se 82-1/-9. Formtyper som inte listas i tabell 1d kan betecknas med kolonkombination av respektive huvudtal kombinerat med (0: ...), t.ex. 929 (0: 741.52) Biografi presenterad i form av serietidning
    Tillämpas: Citeringsordning: formtillägget används normalt efter huvudtalet eller ämnets notation, men om så önskas kan alla dokument av samma form grupperas tillsammans under det tillämpliga formtillägget. Om mer än en formaspekt skall uttryckas, bör man skilja mellan den inre formen, där formen påverkar ämnet (t.ex. historisk presentation) och den yttre formen, som uttrycker bara de fysiska egenskaperna hos informationsbäraren (t.ex. en ljudinspelning). Oavsett nummerordning, bör inre formen uppträda bredvid ämnet innan den yttre formen uttrycks, t.ex. 792(091)(086,7) Teater - historisk presentationsform - ljudinspelning (Teaterhistoria i en ljudinspelning)
    Exempel på sammansättningar:
    (038)54 Ordböcker i kemi (sorterade bredvid andra ordböcker)
    (054)(44) Franska tidningar
    (085.6)685.53 Prislistor för campingutrustning (samlade bredvid andra prislistor)
    54(035) Handböcker i kemi (sorterade tillsammans med andra böcker i kemi)
    54(038) Ordböcker i kemi (sorterade tillsammans med andra böcker i kemi)

(0.02/.08)    Speciella tilläggstal för dokumentform
    Inkluderar: Fysiska egenskaper, produktion, användningsegenskaper och kompletterande aspekter av dokumenten

(0.02)    Dokument enligt den fysiska, externa formen

(0.021.2)    Stora dokument. Omfattande dokument

(0.021.4)    Små dokument. Koncisa dokument

(0.021.6)    Dokument i miniatyrformat

(0.022.2)    Dokument i en enda färg

(0.022.3)    Svartvita dokument

(0.022.5)    Dokument i flera färger

(0.023)    Dokument efter material
    (0.023) ≅ -03

(0.023.552)    Dokument på bearbetat läder, pergament

(0.024)    Dokument enligt deras rumsliga tryckning
    ==> (086.4)

(0.024.3)    Dokument med stereointryck
    Inkluderar: Anaglyfbilder

(0.025.2)    Illustrerade dokument

(0.025.4)    Oillustrerade dokument

(0.026.2)    Dokument med fasta omslag. Inbundna. Inkapslade. Hårt omslag

(0.026.4)    Sydda, sömmade, häftade dokument. Broschyrer

(0.026.6)    Dokument i lösbladsform

(0.027.5)    Pocketutgåvor

(0.027.6)    Lyxutgåvor. Fina utgåvor. Samlarutgåvor, bokälskarutgåvor
    ==> 094.3

(0.028)    Felaktiga dokument

(0.03)    Dokument enligt produktionsmetod

(0.032)    Handskrivna dokument (autograf, holografkopior). Manuskript. Bilddokument (teckningar, målningar)

(0.033)    Maskinskrivna dokument
    Inkluderar: Utgångsprodukt från skrivmaskin, teleprinter, textprocessor, radskrivare, datorterminal osv.

(0.034)    Datorläsliga dokument

(0.034.2)    Digitala dokument
    ==> 004.22

(0.034.4)    Magnetisk och optisk media

(0.034.42)    Magnetisk media
    Inkluderar: Magnetband. Magnetisk skiva. Diskett

(0.034.44)    Optisk media
    Inkluderar: CD (kompaktskiva), DVD, BD (Blue-ray skiva), laserskiva
    Förklaring: Klassa här optiska medier som digitala dokumentbärare. För optiska medier som ett ämne inom datorteknik, se 004.085

(0.035)    Kopior. Reproduktioner. Duplicerade dokument

(0.035.2)    Förminskade kopior. Mikrokopior

(0.035.22)    Transparentremsa. Mikrofilm

(0.035.23)    Transparentsida. Microfiche

(0.035.3)    Fotokopior
    Inkluderar: Diazo, xerografiska, elektrografiska kopior

(0.036)    Tryckta dokument
    ==> (0.033)

(0.038)    Verk i flera volymer

(0.04)    Dokument enligt produktionsstadiet

(0.041)    Utkast. Preliminära skisser, sammanfattningar

(0.044)    Första (publicerade) utgåvor. Editiones principes

(0.045)    Återtryckta utgåvor. Nytryck. Nya tryckningar

(0.046)    Reviderade utgåvor, upplagor. Nya utgåvor, upplagor

(0.046.4)    Förkortade utgåvor

(0.05)    Dokument med hänsyn till tillämnade läsare
    (0.05) ≅ -05

(0.06)    Dokument med hänsyn till nivån på framställning och tillgänglighet

(0.062)    Framställningar på låg, elementär, populär nivå
    ==> (075.2)

(0.063)    Framställningar på medelhögnivå

(0.064)    Framställningar på avancerad, hög nivå
    ==> (035), (075.8)

(0.067)    Dokument med begränsad tillgänglighet, distribution eller lagring

(0.068)    Sällsynta, unika dokument

(0.07)    Supplement till andra dokument
    ==> (0.08)

(0.074)    Supplement. Tillägg

(0.08)    Bilagor eller delar av ett dokument utgivna separat
    ==> (0.07)

(01)    Bibliografier
    ==> (048), 016

(02)    Böcker i allmänhet
    ==> (0.05)

(03)    Referensverk
    Inkluderar: Encyklopedier, ordböcker, lexika, ordlistor
    Förklaring: Klassa här alla böcker som innehåller information rörande ett antal olika ämnen eller som tar upp all kunskap (oberoende av om uppställningen är i alfabetisk, systematisk eller annan ordning)
    ==> (07), (083), 81`374

(031)    Encyklopedier
    Exempel:
    (031.021.4) Små, kortfattade encyklopedier
    (031.038) Flerbandsencyklopedier

(035)    Handböcker. Manualer
    Förklaring: Kortfattade referensverk som täcker ett särskilt ämne eller kunskapsfält. För användarmanualer (anvisningar för användning av utrustning, instrument, specialdokument, programvara osv.), se <(083.131)>
    ==> (076)

(036)    Guideböcker (med praktisk och beskrivande information)

(038)    Ordböcker
    Inkluderar: Språkordböcker. Tekniska och särskilda ämnens ordböcker
    Tillämpas: Ordböcker i särskilda ämnen klassas normalt under ämnet: kombinera motsvarande UDK-huvudtal med (038). Enspråkiga allmänna ordböcker, till exempel, kan betecknas enbart med det allmänna tilläggstalet för form. I lingvistik, dock, ska prioritet ges till antingen språket eller den språkliga funktionen. Vid behov kan citeringsordningen vändas för att uppnå samlokalisering under formtillägget
    Exempel på sammansättningar:
    (038)=111 Engelsk ordbok
    54(038)=134.2 Spansk kemisk ordbok
    ==> 030, 81`373, 81`374

(04)    Separata. Broschyrer. Föredrag. Avhandlingar. Rapporter
    ==> 82-4

(041)    Broschyrer. Flygblad

(042)    Föredrag. Föreläsningar. Tal
    ==> (07)

(042.3)    Föredrag

(042.4)    Föreläsningar

(042.5)    Tal. Anföranden
    ==> 82-5

(043)    Dissertationer. Gradualavhandlingar

(044)    Personliga dokument. Brevväxlingar. Brev. Cirkulär
    ==> 82-6, 82-94, 929

(045)    Artiklar i periodiska skrifter, tidskrifter, samlingsverk osv. Bidrag
    ==> (05), (08)

(046)    Artiklar i dagstidningar

(047)    Rapporter. Nyheter. Bulletiner
    ==> (055)

(047.2)    Reserapporter

(047.3)    Speciella rapporter, tekniska rapporter

(047.5)    Pressmeddelanden

(047.53)    Intervjuer

(048)    Bibliografiska beskrivningar. Referat. Sammanfattningar. Översikter
    ==> (01)

(048.3)    Referat

(049)    Andra icke-seriella publikationer

(049.1)    Kungörelser. Meddelanden. Utlysningar

(049.4)    Framställningar. Begäran. Ansökningar

(049.5)    Enkäter. Förfrågningar. Opinionsundersökningar. Omröstningar

(05)    Seriella publikationer. Periodiska dokument
    Förklaring: Klassa här seriella publikationer själva. För tidskrifter som ett ämne, se 050.Enskilda artiklar och medverkan i tidningar och tidskrifter är klassade med hjälp av tilläggen (045) och (046)
    Tillämpas: Indelas med allmänna tillägg för tid "5" (tabell 1g)
    Exempel:
    (05)"520*1" Publicerad dagligen

(051)    Periodiska skrifter (i strikt mening)
    Inkluderar: Tidskrifter. Magasin
    Exempel på sammansättningar:
    (051.055.1) Tidningar för män
    (051.055.2) Damtidningar
    (051.053.6) Tidningar för tonåringar

(054)    Dagstidningar
    Förklaring: Klassa här dagstidningar i strikt mening, d.v.s. frekventa publikationer som presenterar i första hand allmänna nyheter och löpande information. För tidningar som ett ämne, se 070

(055)    Nyhetsbulletiner. Informationsbulletiner
    ==> (047)

(058)    Årsböcker. Adressböcker

(058.7)    Adressböcker. Handelskalendrar

(059)    Almanackor. Kalendrar (av alla slag)

(06)    Publikationer utgivna av organisationer, sällskap

(062)    Dokument rörande organisation och verksamhet av sällskap, föreningar osv.

(062.13)    Stadgar. Bolagsordning

(062.537)    Register, protokoll, mötesrapporter

(07)    Dokument för vägledning, lärning, studier, träning
    Förklaring: Klassa här undervisningsmaterial som sådant. För instruktionsmaterial som ett ämne, se <37.091.64>
    ==> (03)

(072)    Publikationer för undervisning. Hjälpmedel
    ==> (084), (086)

(073)    Pensum. Kursplaner
    Förklaring: Klassa här läroplaner och kursplaner själva. För läroplan som ämne, se <37.016>

(075)    Skolböcker. Läroböcker. Kompendier

(075.2)    Läroböcker för grundskolan. Nybörjarböcker

(075.3)    Läroböcker för gymnasiet

(075.4)    Läroböcker för självstudier, privatstudier, hemstudier, korrespondenskurser, vuxenutbildning

(075.8)    Läroböcker för universitets- och högskolestudier

(075.9)    Läroböcker för korta kurser, intensivkurser, repetitionskurser

(076)    Dokument för praktiska instruktioner och träning
    ==> (035), (083.13)

(076.6)    Programmerade texter. Kodade läroböcker, med animeringar

(078)    Utbildningsdokument och material icke listade någon annanstans

(079)    Dokument rörande tävlingar, test, prov osv.

(079.1)    Frågor och övningar för tester, tävlingar. Tentamenshandlingar

(079.2)    Utbildningsbetyg. Diplom. Grader. Intyg om kompetens osv.

(08)    Samlingsverk. Polygrafier. Former. Listor. Illustrationer. Affärspublikationer
    ==> 08, 82-82

(081)    Individuella polygrafier. Samlingsverk av enskilda författare

(082)    Kollektiva polygrafier. Samlingsverk av flera författare

(082.1)    Serier (verk av olika författare publicerade under en gemensam titel). Förlagsserier, uppsättningar, bibliotek

(082.2)    Antologier. Urval. Utdrag. Citatsamlingar

(082.21)    Antologier. Urval

(082.22)    Utdrag. Citatsamlingar

(082.24)    Avsnitt

(083)    Formulär. Tabeller. Nomenklatur. Listor

(083.1)    Recept. Förskrivningar. Anvisningar

(083.12)    Recept. Anvisningar

(083.13)    Användarinstruktioner. Råd. Instruktioner
    ==> (076)

(083.131)    Bruksanvisningar. Användarguider. Användarmanualer (anvisningar för användning av utrustning, instrument, specialdokument, programvara osv.)
    ==> (035)

(083.15)    Regler. Regelverk

(083.17)    Tidtabeller

(083.2)    Formulär. Blanketter

(083.4)    Tabeller (utom rent numeriska)

(083.5)    Tekniska datatabeller. Beräknings- och omräkningstabeller
    ==> 519.66

(083.7)    Terminologiska och normativa dokument

(083.71)    Definitioner

(083.72)    Nomenklatur

(083.73)    Koder. Chiffernycklar

(083.74)    Normer. Standarder

(083.76)    Mönster. Prov

(083.78)    Kostnadsberäkningar

(083.8)    Enumerativa poster
    ==> (01), 01

(083.81)    Listor i allmänhet. Scheman
    Inkluderar: Menyer, vinlistor osv.

(083.82)    Inventarieförteckningar

(083.824)    Utställningskataloger (register över tillfälliga samlingar)
    Förklaring: Klassa här kataloger över unika eller enskilda artiklar oavsett om de erbjuds till salu. För kataloger över artiklar eller lager i handel, se (085)

(083.84)    Lagerregister. Varuhuslistor

(083.86)    Innehållsförteckningar. Personregister. Ortsregister. Sakregister

(083.87)    Konkordanslistor
    ==> 014.5

(083.9)    Planer. Projekt. Program

(084)    Bilder. Bilddokument. Grafiska dokument

(084.1)    Avbildningar. Illustrationer

(084.11)    Teckningar. Skisser

(084.12)    Fotografiska bilder

(084.121)    Stillbilder

(084.122)    Filmer

(084.122.3)    Stumfilm

(084.122.5)    Ljudfilm

(084.14)    Magnetiskt kopierade bilder. Video
    ==> (086.8)

(084.18)    Tryck från block

(084.2)    Schematiska framställningar

(084.21)    Diagram. Grafiska framställningar

(084.3)    Kartor. Planriktningar
    Inkluderar: Kartor. Planer. Diagram
    ==> (086.43), 912

(084.4)    Kartböcker. Atlas

(084.5)    Planscher. Affischer

(085)    Publikationer från företag. Annonser. Reklamtryck. Prislistor

(085.3)    Husjournaler. Företagstidskrifter

(085.6)    Prislistor för varor

(085.7)    Prislistor för tjänster. Taxor

(085.8)    Annonser

(086)    Tredimensionella dokument. Audio- och audiovisuella dokument

(086.3)    Prover. Original som dokument
    Inkluderar: Objektglas, museiföremål, glober

(086.4)    Solida, tredimensionella representationer
    ==> (0.024)

(086.43)    Jordklot
    ==> (084.3), 912

(086.7)    Audiodokument. Ljudupptagningar

(086.72)    Mekaniska ljudinspelningar
    Inkluderar: Grammofonskivor (skivor osv.)

(086.74)    Magnetiska ljudinspelningar
    Inkluderar: Magnetiska ljudband

(086.76)    Optisk ljudinspelning
    Inkluderar: CD (CD-skiva), DVD, BD (blue-ray-skiva), laserskiva
    ==> (0.034.44), (084.122.5), 004.085

(086.8)    Videoupptagningar
    Förklaring: Klassa här videoupptagningar med eller utan ljud

(088)    Intyg. Dokument för speciellt syfte

(088.2)    Intyg. Licenser utfärdade av myndigheter

(088.4)    Kontrakt. Skrivna överenskommelser

(088.7)    Fabriksmärken. Varumärken

(088.8)    Patentskrifter

(089.3)    Kuriosa. Miscellanea. Varia. Anekdoter. Aforismer. Talesätt osv.

(089.7)    Hälsningar och meddelanden för speciella tillfällen (kort, broschyrer osv.)
    Tillämpas: Indelas med allmänna tillägg för tid "38" (tabell 1g) och/eller alfabetisk förlängning (tabell 1h)
    Exempel på sammansättningar:
    (089.7)"383NY" Nyårs gratulationskort osv.
    (089.7)"383NY" Nyårs gratulationskort

(09)    Historiska framställningar. Historiska och juridiska källor

(091)    Framställning i kronologisk, historisk form. Historisk presentation i strikt mening
    Exempel på sammansättningar:
    33(091) Ekonomisk historia
    51(091) Matematikens historia
    82(091) Litteraturhistoria
    91(091) Geografins historia
    ==> 93/94

(092)    Biografisk framställning
    ==> 929

(093)    Historiska källor

(093.2)    Officiella källor. Urkunder. Akter

(093.3)    Litterära källor. Dagböcker

(093.4)    Testamenten

(094)    Juridiska källor. Juridiska dokument
    ==> 340.13, 340.14

(094.1)    Rättsakter från suveräna stater i allmänhet
    Inkluderar: Kungliga dekret, förordningar, författningar

(094.2)    Internationella avtal och föredrag. Internationella lagar. Rättsakter mellan självständiga stater

(094.4)    Lagböcker och lagfrågor (rena textutgåvor)

(094.5)    Enstaka lagar och detaljerade regler som följer av dem. Författningar (utkast till lagar)

(094.7)    Juridiska källor som utgår från myndigheter

(094.8)    Juridiska källor som utgår från domstolarna

(094.9)    Samlingar av juridiska dokument. Samlingar av domstolsutslag och andra legala dokument